Combo 1 Người

COMBO GÀ RÁN A
COMBO GÀ RÁN A
0đ
 • 2 Miếng Gà Giòn Cay / 2 Miếng Gà Giòn Không Cay / 2 Miếng Gà Truyền thống
 • 1 Pepsi Lon
COMBO GÀ RÁN A
COMBO GÀ RÁN A
0đ
 • 2 Miếng Gà Giòn Cay / 2 Miếng Gà Giòn Không Cay
 • 1 Pepsi Lon
COMBO GÀ RÁN B
COMBO GÀ RÁN B
0đ
 • 1 Phần Hot Wings 3 Miếng
 • 1 Khoai Tây Chiên (Lớn)
 • 1 Pepsi Lon
COMBO GÀ RÁN C
COMBO GÀ RÁN C
0đ
 • 1 Miếng Gà Giòn Cay / 1 Miếng Gà Giòn Không Cay / 1 Miếng Gà Truyền Thống
 • 1 Burger Tôm
 • 1 Pepsi Lon
COMBO GÀ RÁN C
COMBO GÀ RÁN C
0đ
 • 1 Miếng Gà Giòn Cay / 1 Miếng Gà Giòn Không Cay
 • 1 Burger Tôm
 • 1 Pepsi Lon
COMBO GÀ RÁN D
COMBO GÀ RÁN D
0đ
 • 1 Miếng Gà Giòn Cay / 1 Miếng Gà Giòn Không Cay / 1 Miếng Gà Truyền Thống
 • 1 Burger Gà Quay Flava / 1 Burger Zinger
 • 1 Pepsi Lon
COMBO GÀ RÁN D
COMBO GÀ RÁN D
0đ
 • 1 Miếng Gà Giòn Cay / 1 Miếng Gà Giòn Không Cay / 1 Miếng Gà Truyền Thống
 • 1 Burger Zinger
 • 1 Pepsi Lon
COMBO GÀ RÁN D
COMBO GÀ RÁN D
0đ
 • 1 Miếng Gà Giòn Cay / 1 Miếng Gà Giòn Không Cay
 • 1 Burger Gà Quay Flava / 1 Burger Zinger
 • 1 Pepsi Lon
COMBO CƠM A
COMBO CƠM A
0đ
 • 1 Cơm Gà Giòn Cay / 1 Cơm Gà Giòn Không Cay / 1 Cơm Gà Truyền Thống / 1 Cơm Phi-lê Gà Quay Flava / 1 Cơm Phi-lê Gà Quay Tiêu / 1 Cơm Phi-lê Gà Giòn / 1 Cơm Gà Xào Xốt Nhật / 1 Cơm Gà Xiên Que
 • 1 Súp Gà
 • 1 Pepsi Lon
COMBO CƠM B
COMBO CƠM B
0đ
 • 1 Cơm Gà Giòn Cay / 1 Cơm Gà Giòn Không Cay / 1 Cơm Gà Truyền Thống / 1 Cơm Phi-lê Gà Quay Flava / 1 Cơm Phi-lê Gà Quay Tiêu / 1 Cơm Phi-lê Gà Giòn / 1 Cơm Gà Xào Xốt Nhật / 1 Cơm Gà Xiên Que
 • 1 Miếng Gà Giòn Cay / 1 Miếng Gà Truyền Thống / 1 Miếng Gà Giòn Không Cay
 • 1 Pepsi Lon
COMBO CƠM B
COMBO CƠM B
0đ
 • 1 Cơm Gà Giòn Cay / 1 Cơm Gà Giòn Không Cay / 1 Cơm Gà Truyền Thống / 1 Cơm Phi-lê Gà Quay Tiêu / 1 Cơm Phi-lê Gà Giòn / 1 Cơm Gà Xào Xốt Nhật
 • 1 Miếng Gà Giòn Cay / 1 Miếng Gà Giòn Không Cay / 1 Miếng Gà Truyền Thống
 • 1 Pepsi Lon
COMBO CƠM B
COMBO CƠM B
0đ
 • 1 Cơm Gà Giòn Cay / 1 Cơm Gà Giòn Không Cay / 1 Cơm Phi-lê Gà Quay Flava / 1 Cơm Gà Xào Xốt Nhật / 1 Cơm Phi-lê Gà Giòn
 • 1 Miếng Gà Giòn Cay / 1 Miếng Gà Giòn Không Cay
 • 1 Pepsi Lon
COMBO CƠM C
COMBO CƠM C
0đ
 • 1 Cơm Gà Giòn Cay / 1 Cơm Gà Giòn Không Cay / 1 Cơm Phi-lê Gà Quay Flava / 1 Cơm Phi-lê Gà Quay Tiêu / 1 Cơm Phi-lê Gà Giòn / 1 Cơm Gà Xào Xốt Nhật
 • 1 Burger Gà Quay Flava / 1 Burger Zinger
 • 1 Pepsi Lon
COMBO CƠM C
COMBO CƠM C
0đ
 • 1 Cơm Gà Giòn Cay / 1 Cơm Gà Giòn Không Cay / 1 Cơm Gà Truyền Thống / 1 Cơm Phi-lê Gà Quay Flava / 1 Cơm Phi-lê Gà Quay Tiêu / 1 Cơm Phi-lê Gà Giòn / 1 Cơm Gà Xào Xốt Nhật / 1 Cơm Gà Xiên Que
 • 1 Burger Gà Quay Flava / 1 Burger Zinger
 • 1 Pepsi Lon
COMBO CƠM C
COMBO CƠM C
0đ
 • 1 Cơm Gà Giòn Cay / 1 Cơm Gà Giòn Không Cay / 1 Cơm Gà Truyền Thống / 1 Cơm Gà Xào Xốt Nhật / 1 Cơm Gà Xào Xốt Nhật / 1 Cơm Phi-lê Gà Giòn
 • 1 Burger Zinger
 • 1 Pepsi Lon