Nhat Kha Trinh

Năm nay đã quá hăm lăm. Vẫn kà ép xế không ai ngồi cùng.