Le Nguyen Hoang Oanh

Không cuối tuần nào mà không đến nơi này, nay lại càng phải đến vì hết hôm nay là hết cơ hội thưởng thức zinbo rồi. Hy vọng kfc đưa zinbo vào thực đơn chính để em được măm măm dài dài chứ nghĩ đến việc từ mai không được măm măm ẻm là lại buồn rồi